Podział majątku

Podział majątku Warszawa

Po rozwiązaniu przez sąd małżeństwa wielokrotnie zachodzi potrzeba dokonania rozliczeń majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami. Podziału majątku wspólnego strony mogą żądać już w postępowaniu rozwodowym (separacyjnym), jednakże zazwyczaj postępowanie to przeprowadza się po ustaniu małżeństwa przed sądem rejonowym.

 

W pierwszej kolejności warto wiedzieć co wchodzi do majątku wspólnego, a mianowicie w szczególności są to: przedmioty nabyte przez małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania małżeństwa, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków czy też środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Udziały w majątku wspólnym są co do zasady równe i tylko w wyjątkowych sytuacjach można dochodzić aby sąd uznał nierówne udziały w związku z odmiennym przyczynieniem się małżonków do jego powstania. Sytuacje takie mają miejsce na przykład wtedy gdy jedno z małżonków znacznie bardziej przyczyniło się do powstania majątku wspólnego lub też jedno z nich swoim zachowaniem doprowadziło w znacznej mierze do roztrwonienia tegoż majątku.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego można już złożyć po ustaniu wspólności małżeńskiej jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego. Podziału można dokonać zarówno przed sądem jak i u notariusza w formie aktu notarialnego lecz w tym wypadku zawsze na zgodny wniosek. Jak już wyżej wspomniano wniosek taki można złożyć również na etapie postępowania rozwodowego zarówno w samym pozie czy odpowiedzi na pozew jak i w trakcie trwania postępowania. Sąd dokona wtedy podziału majątku jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zazwyczaj ma to miejsce wtedy gdy strony zgodnie wnoszą o dokonanie podziału i nie występuje między nimi konflikt co do ustalenia wartości majątku oraz sposobu jego podzielenia. Postępowania o podział majątku wspólnego są długie i dosyć trudne, wobec czego adwokat do podziału majątku wspólnego może okazać się konieczny.

 

Zgodny podział majątku w formie aktu notarialnego może wiązać się ze sporym wydatkiem, gdyż wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości majątku. Koszt takiego postępowania w sądzie wynosić będzie natomiast 300 zł (w wypadku zgodnego wniosku o podział) bez względu na wartość majątku pod warunkiem, że projekt podziału akceptować będą oboje małżonkowie. W wypadku konfliktu w zakresie wartości majątku czy też sposobu jego podziału wpis sądowy wynosić będzie 1000 zł.

 

Najczęstszym sposobem rozliczenia się małżonków z majątku wspólnego jest dokonanie jego podziału w postępowaniu przed sądem rejonowym po ustaniu małżeństwa (orzeczenia separacji) czy też ustanowienia rozdzielności majątkowej. W takim postępowaniu strony dochodzą po pierwsze ustalenia co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz ustalenia jego wartości a następnie mogą żądać stosownego dokonania przez sąd podziału tego majątku. Postępowanie przed sądem - w wypadku zaistnienia konfliktu między stronami - może być dosyć długie i trudne, gdyż niejednokrotnie ustalając wartość przedmiotów korzystać trzeba będzie z pomocy biegłych sądowych rzeczoznawców majątkowych, ustalając czy przedmiot wchodzi w ogóle w skład majątku wspólnego z dowodów w postaci np. zeznań świadków lub dokumentów czy też żądając fizycznego podziału przedmiotów z opinii np. biegłych sądowych geodetów, gdy wniosek dotyczy oczywiście nieruchomości.

 

Sąd orzekając o podziale majątku zazwyczaj przyznaje dane jego składniki na własność jednemu z małżonków z zasądzeniem stosownej spłaty na rzecz drugiego z nich. W wypadku nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego sąd może dokonać również ich podziału fizycznego jeśli podział jest możliwy z ewentualnym zasądzeniem dopłat dla tego małżonka, który dostałby nieruchomość bądź część nieruchomości o niższej wartości. Ostatnią możliwością dokonania podziału majątku przez sąd jest jej sprzedaż i podział uzyskanej kwoty między strony, jednakże takie rozwiązanie jest stosowane najrzadziej i samo w sobie jest najmniej korzystne dla małżonków.

Jako adwokat z wieloletnim stażem reprezentuję klientów w postępowaniach o podział majątku wspólnego w Warszawie ale także na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Adwokat Andrzej Jastrzębski

01-022 Warszawa

ul. Bellottiego 5 lok. 37

27-200 Starachowice

ul. Majówka 20
Created by: cdx.pl